Consumenten Voorwaarden

Bij samenstelling is rekening gehouden met sociale en wettelijke aspecten. Inhoudelijk is rekening gehouden met de Europese en Nederlandse wetgeving. Zij dienen ervoor de consument te beschermen en dus een betrouwbare situatie te creëren voor de consument om op afstand aankopen te doen.

Inhoud:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
 • Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
 • Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 9 - De prijs
 • Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 • Artikel 11 - Levering en uitvoering
 • Artikel 12 - Duurtransacties
 • Artikel 13 - Betaling
 • Artikel 14 - Klachtenregeling
 • Artikel 15 - Intellectuele eigendom
 • Artikel 16 - Persoonsgegevens
 • Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Artikel 18 - Links
 • Artikel 19 - Uw rechten
 • Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 21 - Zet-, druk- of andere proeven
 • Artikel 22 - Afwijkingen
 • Artikel 23 - Auteursrechten
 • Artikel 24 - Eigendom productiemiddelen
 • Artikel 25 - Eigendom consument, pandrecht
 • Artikel 26 - Door de consument aangeleverde materialen en producten
 • Artikel 27 - Overmacht
 • Artikel 28 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 29 - Verboden materiaalAlgemene Voorwaarden Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • VivePrint B.V. h.o.d.n. Drukwerkkopen.nl
 • Bezoek en postadres: Rosmolenweg 9b, 3356 LK Papendrecht
 • Telefoonnummer: 078 30 40 16, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
 • E-mailadres: info@drukwerkkopen.nl
 • KvK-nummer: 69753040
 • BTW-identificatienummer: NL8579.97.361.B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen; • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 •  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) die snel kunnen bederven of verouderen;
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f) voor losse kranten en tijdschriften;
  g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 Intellectuele eigendom.

 • De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij VivePrint B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 16 - Persoonsgegevens.

 • VivePrint B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.VivePrint B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 • Op alle aanbiedingen vanVivePrint B.V., haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 - Links

 • De site van VivePrint B.V. kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft VivePrint B.V. geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 19 - Uw rechten

 • U kunt altijd aan VivePrint B.V. vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan VivePrint B.V. vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die VivePrint B.V. zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u VivePrint B.V. hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 21 - Zet - , druk - of andere proeven

 1. De consument is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de ondernemer ontvangen zet - , druk - of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met be kwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de ondernemer terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de consument geldt als erkenning dat de ondernemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de consument goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Elke op verzoek van de consument vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 22 - Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectieveli jk de zet - , druk - , of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. 
 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het wer k al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Meer - of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
 • oplage tot 20.000 eenheden: 10%
 • oplage van 20.000 en meer: 5%
 • Ten aanzien van meer - of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
 • 5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de ondernemer ter inzage. De ondernemer zal de consument op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
 • 6. Afwijkingen in de overige door de ondernemer gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de ondernemer ter inzage. De ondernemer zal de consument op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 23 - Auteursrechten

 1. De consument garandeert de ondernemer, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de consument ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden kr achtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De consument vrijwaart de o ndernemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden 6 / 13 krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gered e twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de ondernemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de ondernemer door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de ondernemer de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de ondernemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk - en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgeli jke productie - en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 4. De door de ondernemer volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekenin gen, modellen, werk - en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie - en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de ondernemer bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 4. De consument verkrijgt na levering door de ondernemer het niet - exclusieve recht tot gebruik van de door de ondernemer in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 24 - Eigendom productiemiddel en etc.

 1. Alle door de ondernemer vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk - en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografisch e opnamen, litho’s, clichés, films, micro - en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en - vormen, (folie - )preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de ondernemer, ook als deze als apart e post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
 2. De ondernemer is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de consument af te geven.
 3. De ondernemer is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de consu ment te bewaren. Indien de ondernemer en de consument overeenkomen dat deze zaken door de ondernemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de ondernemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 25 - Eigendom consument, pandrecht

 1. De ondernemer zal de door de consument in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de consument tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De consument dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De consument is gehouden er voor zorg te dragen dat er, vo orafgaande aan de verstrekking aan de ondernemer van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De consument dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de ondernemer worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de consument de ondernemer op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 4. De consument verleent de ondernemer pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de ondernemer door hem in de macht van de ondernemer worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de consument in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de ondernemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 26 - Door de consument aangeleverde materialen en producten

 1. Indien de consument met de ondernemer is overeengekomen, dat de consument materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De consument zal hiertoe instructies van de ondernemer vragen.
 2. De consument is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e. d. te leveren. De consument zal hiertoe de opgave van de ondernemer vragen. De consument staat er voor in, dat de ondernemer een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de ondernemer houdt n iet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 3. De ondernemer is niet gehouden de van de consument ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te on derzoeken.
 4. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de ondernemer onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvlo eiend uit de aard van de door de consument aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen 7 / 13 tussen het aanvankelijk aan de ondernemer getoonde monster en de later door de consument voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
 5. De ondernemer staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht - of kleurechtheid of slijtvastheid indien de consument niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de onder nemer noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de consument ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbew erking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
 7. De consument is gehouden de ondernemer op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
 8. De ondernemer is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de consument aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De consument is op verzoek van de ondernemer gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de ondernemer af te halen.

Artikel 27 - Overmacht

 1. Tekortkomingen van de ondernemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Tekortkomingen van de ondernemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgel ijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de ondernemer toe te rekenen en geven de consument geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 28 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de ondernemer uit hoofde van de overeenkomst met consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat consument de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. De ondernemer is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument.
 4. De ondernemer is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de consument ontvangen en door de ondernemer te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de consument de ondernemer niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of product en en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 5. Indien de ondernemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaard en niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de consument hem terzake volledig vrijwaren en de ondernemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 29 - Verboden materiaal

 1. Ondernemer heeft het recht om de aangeleverde doumenten dat in de producten of diensten gebruikt wordt, te beoordelen.
 2. Ondernemer heeft het recht om materiaal te weigeren of te verwijderen, indien dat materiaal, naar mening van ondernemer of volgens toepasselijke wet- en regelgeving, ongepast of aanstootgevend is.
 3. Elke, naar mening van ondernemer, vermoedelijke overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving zal gemeld worden bij de autoriteiten.
 4. Zonder het bovenstaande op welke manier dan ook te beperken, is het niet toegestaan om materiaal te uploaden, gebruiken of versturen dat:
 • a) naar mening van ondernemer aanstootgevend, lasterlijk, obsceen, bedreigend, beledigend, pornografisch, gewelddadig, discriminerend of in welke vorm dan ook ongepast is.
  b) illegaal is onder Nederlandse de wet- en regelgeving, ge-upload of gebruik wordt beschermd wordt door auteursrechten of andere rechten en waarvoor niet uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de eigenaar van het materiaal.
  c) naar mening van ondernemer schadelijk is voor de producten of diensten van ondernemer of haar leveranciers.
   

laatst gewijzigd op 1 april 2019.